Kategori: Miljö & natur

Stora miljövinster finns att hämta hem om toaletter får eget avlopp, visar Hamse Kjaerstadius avhandling.

Försök med ”källsorterat” avlopp visar på stora miljövinster

Ett världsunikt avloppssystem ger hopp om ökad hållbarhet för urbana områden. Hamse Kjerstadius, doktorand i kemiteknik vid LTH, har granskat systemet och funnit att biogasproduktion, växtnäringsåtervinning och värmeåtervinning kan öka. En ny avhandling från Lund har granskat miljöeffekterna av en ett nytt, världsunikt avloppsystem i en framväxande stadsdel i Helsingborg....

Ett rättviseperspektiv på energi

Medan flera av världens länder påbörjat en övergång från användning av fossila bränslen till mer hållbara förnybara energikällor har en grupp forskare på Pufendorfinstitutet börjat undersöka rättviseaspekterna av olika energisystem och omställningar. Gruppen – som samlar forskare från områden som teknik, juridik, hållbarhetsvetenskap, kulturgeografi, miljö- och energisystem, humanekologi och miljöekonomi...

Odlare bör satsa på perenna grödor i stället för att odla ettåriga, som exempelvis ris.

Perenna grödor för ett hållbart jordbruk

– Vi kan inte odla som vi gör idag om vi vill skapa ett verkligt hållbart jordbruk. Vi måste öppna upp för att börja använda andra typer av grödor än de ettåriga och komma bort från den ensidiga användningen av monokulturer, säger Lennart Olsson från Lund University Centre for Sustainability...

Individens roll i en hållbar stadsutveckling

I sin forskning tittar Maria Johansson på hur vi som individer upplever vår miljö men också hur vi beter oss. I det senaste projektet vill forskarna ta fram enkla metoder som kan användas i samhällsplaneringen för att bättre fånga upp individers önskemål och reaktioner på planerade förändringar i stadsmiljön eller...

Är en hållbar tillväxt möjlig?

Krönika av Alexander Paulsson, lektor i företagsekonomi som driver forskningsgruppen Sustainability, Ecology and Economy (SEE) vid Ekonomihögskolan i Lund samt verksam vid K2, nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Vad krävs för att vi ska ha en välmående planet och samtidigt kunna leva ett gott liv? Mitt forskningsområde ”otillväxt” syftar till att...

Yengoh Genesis Tambang forskare på LUCSUS, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

Förlust av marker utarmar den afrikanska jordbruks-produktionen

Jordbruksmark i Afrika är högaktuell för utländska investerare och mörkertalen är stora över illegala markförvärv. ”Affärer” rapporteras inte alltid och det kan vara svårt att hitta köparna bakom. De flesta fall av dessa köp sker i afrikanska länder med livsmedelsbrist. Det som sedan odlas går till exportproduktion, livsmedelsgrödor som hade...

Forskarröster om Naturvation

Kes McCormick, Internationella miljöinstitutet (IIIEE): Vilken är Lunds universitets roll i projektet och vilka är med? – Flera forskare från Lund kommer att delta i de jämförande analyserna av fallstudierna. Det handlar om 54 lösningar från 18 städer (bl a Barcelona, Győr, Leipzig, Malmö, Newcastle, Utrecht) med väldigt olika karaktär....

Hur kan vi skydda miljön i tider av väpnad konflikt?

Miljön drabbas i samband med krig och andra väpnade konflikter. Skadorna som uppstår kan komma att få negativa följder för människor genom att deras hälsa, tillgång till mat och rent vatten hotas. Vid Lunds universitet undersöker juristen Britta Sjöstedt om vi kan använda dagens miljörätt för att stärka miljöskyddet även...