• Floden Cheonggyecheon i Seoul visar hur man kan utforma grönområden i städer för att hantera översvämningar och förbättra stadslandskapet.
    Floden Cheonggyecheon i Seoul visar hur man kan utforma grönområden i städer för att hantera översvämningar och förbättra stadslandskapet.

Banbrytande projekt kring naturbaserade lösningar i städer

Ett banbrytande europeiskt projekt vill hjälpa städer att ta de bästa och mest bärkraftiga besluten för förbättrade levnadsförhållanden, anpassning till klimatförändringarna och hantering av hetta, stormar och nederbörd.

Kan städer ta naturen till hjälp för att bättre klara klimatförändringarna? I ett nytt projekt kommer 1000 lösningar från 100 städer att studeras, t ex vattengenomsläppliga vägbeläggningar, dräneringssystem och gröna tak.

Lunds universitet ingår i Naturvation (vilket står för NATure-based URban innoVATION). Det är ett ämnesövergripande projekt inom Horizon 2020 som leds från Durham University och samlar flera universitet, städer och andra intressenter. Från Lunds universitet deltar Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Internationella miljöinstitutet (IIIEE) och Centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS).

Augustenborg, Malmös ”ekostad”, visar hur naturbaserade lösningar som t ex gröna tak och fasader, odling i staden och dagvattenhantering kan användas i upprustningen av en stadsdel.

Naturbaserade lösningar är sådant som skyddar, hållbart hanterar och återställer ekosystem genom att kombinera inslag och processer från naturen med ekonomisk tillväxt, förbättrad hälsa och samhällelig nytta. Naturbaserade lösningar kan också lösa en mångfald problem i städer som ofta hamnar mellan stolarna för att fastighetsägare, byggherrar, kommuntjänstemän, formgivare och andra aktörer många gånger tror att naturbaserade lösningar ligger utanför deras kompetensområden.

I projektet kommer även en kartläggning att göras av naturbaserade lösningar i de sex deltagande städerna för att se hur de kan vara ett stöd i att klara samhällsutmaningar som klimatförändringarna. När analysen är genomförd kommer det att ges rekommendationer om de mest lovande modellerna för styrning, företagande, ekonomi och deltagande.

Text: Jack Fraser

Forskarröster om Naturvation

Fakta

HORIZON 2020

Europeiska kommissionens sjuåriga forskningsprogram Horizon 2020 skapades för att finansiera smarta nya idéer i Europa. Det är EU:s största program för forskning och innovation och erbjuder finansiering till högskolor, industrier, företag och nystartade företag. Nästan 80 miljarder euro finns tillgängliga för ansökningar inom olika kategorier och ämnen. Inriktningen kan ligga på allt från förnybara energikällor till hälsovård för pensionärer. Inom området för stadsutveckling är det frågor om förnybara energikällor, hållbart byggande, stadstrafik och smart teknologi som är särskilt angelägna och intressanta (HORIZON 2020, The EU Framework Programme for Research and Innovation.)

Se även