Hur hör hållbarhet och mindfulness ihop?

– Hållbarhet undersöks ofta utifrån övergripande politiska eller institutionella perspektiv. Jag blev intresserad av att granska hållbarhet från andra hållet, hur inre omställningar hos enskilda människor kan påverka den globala hållbarheten, säger professor Christine Wamsler från Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS.

Hennes infallsvinkel gjorde att hon undersökte hållbarhet och mindfulness, eftersom mindfulness är kopplad till omställningar hos enskilda människor, d v s en förändrad form av självmedvetande i förhållande till omvärlden och den enskildes plats i denna.

– Jag ville undersöka om det finns några kopplingar mellan hållbarhet och mindfulness och om dessa avspeglas i den nuvarande forskningen, tillämpningen och undervisningen vad gäller hållbarhet.

Hon kom fram till att hållbarhetsvetenskapen i stort sett har förbisett mindfulness. Men de goda effekter som tillämpad mindfulness visat sig ha gör att det finns vetenskapliga belägg för att mindfulness kan ha en god inverkan på hållbarhet på alla nivåer. Det har att göra med de effekter som mindfulness har på den enskildes välbefinnande, på en icke-materialistisk värdegrund i förhållande till konsumtion och hållbara levnadsmönster, på förhållandet mellan människa och natur, på samhällelig aktivism samt på individens medvetna anpassning till klimatförändringar.

Professor Christine Wamsler från Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS.

 

 

 

Christine Wamsler har även genomfört experiment tillsammans med studenter på masterutbildningen i hållbarhetsvetenskap för att utforska undervisningsmetoder som bygger på mindfulness och möjligheterna att integrera dessa i utbildningen. De flesta av studenterna ställde sig positiva till att föra in mindfulness i utbildningen i hållbarhetsvetenskap.

– Jag hoppas att min nya undersökning ska öppna nya infallsvinklar och vägval för hållbarhet.

Hon anser att forskningen om hållbarhet måste breddas. Hittills har det allmänt accepterade förhållningssättet varit en reduktiv naturvetenskaplig tankemodell. Enligt Christine Wamslers synsätt är forskning som tar hänsyn till den enskildes inre omställning, andlighet och, i synnerhet, mindfulness helt avgörande för att ta oss vidare mot hållbarhet. Det handlar om en grundläggande förändring i hur vi tänker kring och ytterst hanterar lokala och globala ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga kriser.

– Min forskning om mindfulness vidgar diskussionen till att inbegripa individens roll och enskilda människors inre omställning till hållbarhet. Dessutom skapar den debatt om hur vi forskar om hållbarhet och skapar kunskap, samtidigt som den pekar på vikten av att arbeta med många olika perspektiv och ingångar till forskning.

Text: Noomi Egan

 

Fakta

Om Christine Wamslers forskning

Mindfulness in Sustainability Science, Practice and Teaching.

Se även