På spaning efter skogens guld

Forskare vid Lunds universitet vill öka värdet av vår skog genom att hitta nya, mer värdefulla användningsområden för ämnet lignin.

Skogsbruksindustrin står inför stora utmaningar när skogsråvaran blir allt mindre efterfrågad inom delar av den traditionella pappersindustrin. Detta som en följd av det mer digitaliserade samhället. Vi måste därför hitta nya användningsområden och utveckla nya processer för skogsråvaran för att öka värdet på vår skog.

I FORSKNINGSPROJEKTET LIGNIN arbetar en grupp forskare med att utveckla processer för nya tillämpningar av skogsråvaran lignin.

– Målet med projektet är att skapa en plattform för forskning och användning av skogsråvaran lignin för att i längden kunna utvinna mer värdefulla produkter från skogsbruket och på så sätt öka dess värde, säger forskningsledaren Marie Gorwa-Grauslund.

Inom projektet arbetar forskarna med att utveckla katalytiska metoder för sönderdelningen av ligninet, att analysera strukturer och att konvertera lignin till andra kemikalier med hjälp av nya mikroorganismer och processer.

– Lignin är ett komplext material som bygger på att ett antal, i sig kända kemiska byggstenar, kombineras ihop i delvis slumpvisa processer till en stor polymer. Det är en stor utmaning att förstå och bryta ner strukturen till användbara byggstenar. Strukturen är lite grann som en svart låda, förklarar Marie Gorwa-Grauslund.

Projektet är ett högriskprojekt men forskarna är övertygade om att det fem år långa projektet kommer att belysa nya användningsområden för vårt skogsbruk och förhoppningsvis ta fram nya miljövänliga och värdefulla kemikalier från råvaran lignin. 

Text: Cecilia von Arnold

Fakta

Projektet Lignin

Läs mer om vilka forskargrupper som samarbetar med att utveckla processer för nya tillämpningar av skogsråvaran lignin.

Lignin

Lignin är en heterogen polymer som utgör en stor andel av (icke-marin) biomassa. Enkelt uttryckt kan ligninets uppgift sägas vara att skydda träet och hålla samman strukturen – som ett lim ungefär.

Runt 15 till 30 procent av skogs- och jordbruksrestprodukterna utgörs av lignin – speciellt innehåller barrträd höga ligninhalter. Det finns därför stora potentiella tillgångar och möjligheter att använda ligninet som en förnybar råvara i olika processer.

Lignin är dock en mer svårnedbrytbar råvara än cellulosa och hemicellulosa – de andra primära beståndsdelarna i biomassa. Ligninet används därför idag främst som bränsle i den egna energiförsörjningen på massabruken, men vissa typer av lignin, så kallade lignosulfonater, kan användas som flythjälpmedel i cement och betong.

Det finns många andra möjliga framtida användningsområden för lignin – både i direkt polymer form – eller i konverterad form – exempelvis flytande flygbränsle, bioplaster, eller finkemikalier till läkemedelsframställning.

Polymer

Polymerer består av kedjeformiga molekyler vilka i sin tur är uppbyggda av många mindre molekyler. Ordet polymer betyder just ’bestående av flera delar’. Exempel på organiska naturliga polymerer (biopolymerer) är stärkelse, cellulosa, lignin och proteiner.

Forskning på Lunds universitet kring cirkulär biobaserad ekonomi

Forskning kring plast för ett hållbart samhälle – MISTRA:

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer – LUBIRC:

BIOFUELS

Se även