Varför en cirkulär biobaserad ekonomi?

Krönika av Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem

Som vi alla känner till har vi under mänsklighetens hela historia levt av förnybara resurser tills för drygt ett sekel sedan då vi började utnyttja fossila resurser som kol och sedermera olja i en allt snabbare takt. Vi börjar nu fullt ut förstå dess negativa konsekvenser och att radikala förändringar krävs, vilket bland annat klimatavtalet i Paris i december 2015 visar. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att beskriva nuvarande fossilbaserade tidsperiod som en parentes i människans historia.

Den omställningen som vi nu står inför bygger till stor del på två övergripande strategier, substitution och effektivisering. Med det menas att vi måste ersätta fossil energi och fossila råvaror med förnybara och att vi måste använda dessa på de mest resurssnåla sätten för att tillgodose våra behov. En cirkulär ekonomi handlar om att kraftigt effektivisera vår resursomsättning och minska vårt resursbehov. En biobaserad ekonomi handlar om att producera och utnyttja biomassa på ett långsiktigt uthålligt sätt och förädla denna genom miljöanpassade och effektiva metoder. Genom att kombinera dessa strategier i en cirkulär biobaserad ekonomi kan vi accelerera omställningen.

SVERIGE HAR TILL VISS DEL redan en biobaserad ekonomi men samtidigt unika möjligheter att flerdubbla denna tack vare våra stora biomassaresurser inom jord- och skogsbruk, välutvecklade infrastruktur, proaktiva företag och inte minst vår forskning och kunskap inom området. Det finns en bra balans mellan en potentiellt ökad långsiktigt hållbar tillförsel av biomassa och avsättning av denna i olika sektorer. Störst avsättning finns för energiändamål inom transport- och industrisektorn och som råvara inom kemi- och petrokemisektorn för nya biobaserade produkter (förutom traditionell skogsindustriproduktion). Här är exempelvis pågående och många års framsynt forskning vid Lunds universitet av stor betydelse. För att minimera riskerna för konkurrens om råvaran och att icke uthålliga produktionssystem används måste dock en väsentlig effektivisering och elektrifiering ske parallellt inom alla sektorer för att begränsa biomassabehovet.

FÖR ATT ACCELERA expansionen av en cirkulär biobaserade ekonomi krävs en kombination av kraftfulla styrmedel, både nationellt och internationellt, ännu fler framsynta företag samt mer ansvarstagande konsumenter. Vi har sedan ett par decennier tillbaks minskat våra inhemska utsläpp av växthusgaser med cirka 30 procent och samtidigt haft en god ekonomisk tillväxt, vilket är unikt internationellt sett. Tyvärr blir dock bilden en annan när vi även inkluderar de utsläpp som vi exporterat till andra länder på grund av vår ökade konsumtion, då dessa utsläpp ökat med nästan 50 procent. Detta visar tydligt att även en tredje strategi krävs för att vi ska nå utsläppsmålen, vi måste ändra vårt beteende och förändra vår konsumtion. Denna insikt om att vi alla har ett ansvar och inte bara kan överlåta detta på våra politiker ökar, men i långsam takt. Även här krävs en snabbare förändring.

DÄRFÖR ÄR FORSKNING kring beteendeförändringar och konsumtion lika viktigt som teknisk och naturvetenskaplig forskning inom en cirkulär biobaserad ekonomi, och även här har Lunds universitet framstående forskning. Sammanfattningsvis har vi i Sverige ett försprång internationellt sett när den gäller utvecklingen av en cirkulär biobaserad ekonomi och i jämförelse med många andra länder en stor potential att expandera denna. Forskningen kommer fortsättningsvis att spela en central roll och alltmer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där teknik, ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora samverkar på nya sätt. Därför kommer Lunds universitet, med sin stora bredd, att bli en allt viktigare nyckelaktör i vår nya ekonomi.

Fakta

Forskning vid Lunds universitet kring biobaserad cirkulär ekonomi

Forskning kring plast för ett hållbart samhälle – MISTRA:

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer – LUBIRC:

BIOFUELS

Se även