Bakterier i maten dyrare än man tidigare trott

Sjukdomskostnaderna för matförgiftning i Sverige överstiger en miljard kronor per år. Det är nästan 500 miljoner kronor mer än tidigare uppskattningar. Det visar en ny analys från AgriFood Economics Center som undersökt ekonomiska effekter av fem vanliga livsmedelsburna sjukdomar.

En ny studie vid AgriFood Economics Centre har beräknat antalet sjukdomsfall och kostnader för fem olika bakterier som smittar via livsmedel: campylobacter, salmonella, EHEC, yersinia och shigella. Kostnaderna uppgår till mer än en miljard kronor årligen, vilket är ungefär dubbelt så högt som man tidigare trott.

Dyrast och vanligast totalt sett är infektioner orsakade av campylobacter. Dessa står för 629 miljoner kronor, drygt 60 procent, av de totala sjukdomskostnaderna. Salmonella står för 230 miljoner kronor och EHEC för 76 miljoner kronor av de totala kostnaderna. EHEC är mindre vanligt förekommande men har en dubbelt så hög kostnad per sjukdomsfall som de övriga sjukdomarna.

I BERÄKNINGARNA ingår kostnader för medicin, sjukvård, rehabilitering och produktionsbortfall vid sjukskrivning. Dessa kostnader har beräknats både för de fem huvudsjukdomarna och för de olika följdsjukdomar man kan få, vilket är en anledning till att kostnaderna är högre än i andra studier, enligt Kristian Sundström, nationalekonom på AgriFood och författare till studien.

– Så många som 15 procent kan till exempel få problem med leder och tarmfunktioner, problem som i värsta fall kan sitta i flera år. I vissa fall kan även värre och ibland livshotande sjukdomstillstånd uppstå, vilket det senaste stora EHEC-utbrottet i Tyskland visade.

En viktig del i arbetet att ta fram kostnaderna har också varit att modellera hur många fall som verkligen inträffar årligen. Exempelvis rapporteras årligen 7 880 fall av campylobacter-infektion, medan det verkliga antalet fall beräknas överstiga 70 000.

– Vi har uppskattat att det verkliga antalet sjukdomsfall är mellan sex och nio gånger högre än antalet rapporterade fall. Detta beror framför allt på att många fall är så lindriga att man inte söker vård, men det kan också bero på feldiagnoser och osäkra provtagningsresultat. Vi har tagit fram en modell för att ta hänsyn till dessa felkällor, och för att därigenom kunna få fram en bättre bild av det verkliga antalet sjukdomsfall.

Text: Kristian Sundström och Henrik Killander

Publicerad: 2015

Fakta

AgriFood Economics Centre

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Antal fall och kostnader per år för de fem vanligaste livsmedelsburna sjukdomarna i Sverige.

Antal fall Sjukdomskostnader (kr) Kostnad/fall (kr)
Campylobacter 71 316 629 miljoner 8 800
Salmonella 18 720 230 miljoner 12 300
EHEC 3 166 76 miljoner 24 000
Shigella 3 340 37 miljoner 11 100
Yersinia 2522 30 miljoner 11 900

 

Campylobacter

Campylobacter utsöndras med avföringen hos människor och djur, och sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel. Bakterien står för 629 miljoner kronor per år i sjukdomskostnader i Sverige.

Se även