• Bröstcancerceller
    Bröstcancerceller

Säkrare tumörbedömning med 3D-metod

Ny tredimensionell röntgen kan upptäcka fler bröstcancertumörer än traditionell mammografiscreening. 3D-tekniken gör det även enklare att storleksbestämma tumören, och mindre smärtsamt för patienten eftersom bröstet inte behöver pressas samman lika hårt.

Den nya metoden innebär att man tar ett flertal röntgenbilder i olika vinklar och på så sätt får en tredimensionell återgivning av bröstet istället för att all bröstvävnad avbildas på en enda mammografibild. Den sammanlagda stråldosen är ungefär densamma som vid vanlig mammografiscreening.

Viktigt att undvika överdiagnostik

Daniel Förnvik, leg. sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus och doktor i medicinsk vetenskap vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har utvärderat metoden.

– 3D-tekniken är noggrannare och möjliggör säkrare diagnostik av bröstcancer. Därmed ökar också förutsättningarna att kvinnan får rätt behandling, berättar Daniel Förnvik.

Metoden är dock ännu inte mogen att införas fullt ut i den svenska sjukvården, enligt Daniel Förnvik. Det finns viss risk för överdiagnostik inom bröstcancer och det måste bland annat säkerställas att 3D-tekniken inte bidrar till detta. Tidsåtgången för en undersökning är också större än vid traditionell mammografiscreening eftersom var undersökning genererar mer data. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att korta ned granskningstiden och därför fokuserar nu forskargruppen som Daniel Förnvik ingår i på detta.

Bäst på täta bröst

– Teknikens fördelar är som störst vid undersökning av bröst med tät vävnad, och ett av flera tänkbara scenarion är därför att 3D-metoden används selektivt om det inte skulle anses motiverat att helt fasa ut nuvarande teknik, berättar Daniel Förnvik.

För närvarande pågår vid Skånes universitetssjukhus i Malmö en större screeningstudie av 3D-tekniken. I dagarna avslutas undersökningarna av de 15 000 kvinnor som ingått i studien, men mycket analysarbete kvarstår. En interrimstudie (en preliminär analys) som omfattar 7 500 av kvinnorna beräknas bli publicerad inom kort.

Text: Björn Martinsson och Pia Romare

Publicerad: 2013 (uppdaterad 2015)

Se även