Hur du lever påverkar risken för diabetes

Människor med typ 2 diabetes har epigenetiska förändringar i arvsmassan som friska personer inte har. Det visar en ny stor kartläggning gjord av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum. Forskarna fann dessutom ett stort antal gener som till följd av dessa epigenetiska förändringar bidrar till försämrad insulinproduktion

– Det visar att man inte bara har en genetisk risk att utveckla typ 2 diabetes, utan även en epigenetisk risk, säger Charlotte Ling som lett studien.

Epigenetiska förändringar uppstår till följd av bland annat miljö- och livsstilsfaktorer och påverkar genernas funktion. Charlotte Ling och hennes medarbetare har analyserat samtliga gener i arvsmassan i de insulinproducerande cellerna hos såväl friska som personer med typ 2 diabetes. Analysen visade epigenetiska förändringar i 800 gener hos personerna med typ 2 diabetes. Drygt hundra av generna hade även ett förändrat genuttryck som kan bidra till en försämrad insulinproduktion. En försämrad insulinproduktion är en bakomliggande orsak till utvecklingen av typ 2 diabetes.

”Detta öppnar för utveckling av nya framtida läkemedel.”

För att ta reda på vad som är hönan och vad som är ägget, det vill säga om de epigenetiska förändringarna är en följd av sjukdomen, eller om sjukdomen är en följd av förändringarna, undersökte forskarna även om friska personer har epigenetiska förändringar orsakat av ålder, BMI och förhöjt blodsockervärde.

– Vi kunde se att ett flertal epigenetiska förändringar redan hade uppstått hos friska personer på grund av ökad ålder eller förhöjt BMI och kunde därför konstatera att sjukdomen kan uppstå till följd av förändringarna, säger Charlotte Ling.

Inom behandling av cancer och epilepsi har man länge använt läkemedel som påverkar epigenetiska förändringar. Den nya kartläggningen förändrar enligt Charlotte Ling synen på epigenetik i relation till diabetes.

– Den visar att epigenetik har stor betydelse för typ 2 diabetes, och att vi med hjälp av epigenetik kan förklara varför du blir sjuk. Det öppnar också för utveckling av nya framtida läkemedel, säger Charlotte Ling.

Publikation
Genome-Wide DNA Methylation Analysis of Human Pancreatic Islets from Type 2 Diabetic and Non-Diabetic Donors Identifies Candidate Genes That Influence Insulin Secretion
Författare: Tasnim Dayeh, Petr Volkov, Sofia Salö, Elin Hall, Emma Nilsson, Anders H. Olsson, Clare L. Kirkpatrick, Claes B. Wollheim, Lena Eliasson, Tina Rönn, Karl Bacos, Charlotte Ling
PLOS Genetics, March 06, 2014

Text: Sara Liedholm

Publicerat: 2014

Fakta

Epigenetiska förändringar

Epigenetiska förändringar uppstår till följd av bland annat miljö- och livsstilsfaktorer och påverkar genernas funktion. I kroppens celler finns vår
arvsmassa, DNA, som innehåller gener. Generna ärver vi och de kan inte ändras. På generna sitter så kallade metylgrupper som påverkar vilket uttryck genen ska
ha, om den är på eller av. Metylgrupperna kan man påverka på olika sätt, med träning, kost och sin livsstil, i en process som kallas DNA-metylering.

Se även