Räkna med brunare och dyrare vatten

I framtiden kan vi räkna med brunare vatten. Orsaken är att mängden humus i vattnet ökar vilket är ett fenomen som sannolikt orsakats av något positivt, nämligen att försurningen har minskat. Men dricksvatten­bolagen tvingas investera i dyra reningsfilter eftersom konsumenterna inte accepterar brunt vatten hemma i kranarna.

Försurningen är ett av de få miljöproblem som vi har löst genom politiska beslut, genom att se till att svavelutsläppen har minskat. Hade vi inte gjort det hade det på sikt fått betydande konsekvenser för vår civilisation, men nu har åtgärderna gett en väldigt kraftig effekt på bara en generation, säger professor Lars-Anders Hansson vid Biologiska institutionen.

En effekt som försurningen medförde var att den band humusämnen i marken. När nu försurningen minskat så ”lossnar” dessa ämnen och rinner ut i vattendrag och ”färgar” vattnet brunt. Detta är inte skadligt, men påverkar rekreationsvärdet i många sjöar. Dessutom skapar det problem för dricksvattenbolagen som tar sitt vatten från ytvattentäkter, exempelvis Bolmen och Ringsjön som försörjer stora delar av Skåne med vatten. Brunifieringen kräver stora investeringar i dyra och avancerade reningsfilter, eftersom vi konsumenter skulle reagera kraftigt om det kom brunt vatten hemma i kranen.

– Dessutom sätter sig mer organiskt material i vattenledningarna och fungerar som näring åt bakterier och parasiter. Redan i dag har det lett till fler så kallade incidenter, där vattenbolagen får använda klor för att rena vattnet. Detta är troligen något som åtminstone delvis orsakas av brunifieringen och är något vi ser i skogsområden över hela norra halvklotet, berättar Lars-Anders Hansson och säger att vi nog får vänja oss vid dyrare vatten framöver.

Även när det gäller detta undersöker man olika lösningar. Humus är egentligen långa kolkedjor som har visat sig vara väldigt känsliga för UV-ljus. Än så länge är det bara på idéstadiet, men en tänkbar metod skulle kunna var att skapa fler grunda våtmarker där solen med sin UV-strålning kan minska mängden brunt material i vattnet.

– På så sätt skulle man kunna minska mängden brunt vatten innan det hamnar i vattenreservoarerna. Dessutom skulle fler våtmarker bidra till att öka den biologiska mångfalden och få bort en del av den överflödiga näringen, säger Lars-Anders Hansson.

Ett problem med våtmarker – inte minst de som redan finns i dag – är att en ökad temperatur kommer att öka avdunstningen. Tre grader fördubblar avdunstningen. De våtmarker som konstrueras i dag är grunda och om inte tillflödet ökar är risken stor att de torkar ut under somrarna, vilket gör att den nytta de gör för ekosystemet minskar.

Text: Jonas Andersson

Foto: Catrin Jakobsson

Se även