Mindfulness lika bra som KBT vid ett brett spektrum av psykiatriska symtom

Mindfulnessterapi i grupp har en lika positiv effekt som individuell KBT (kognitiv beteendeterapi) vid behandling av en omfattande spännvidd av psykiatriska symtom hos patienter med depression, ångest och stress-relaterade besvär. Det visar en ny forskningsstudie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Behovet av psykoterapi i primärvården ökar i denna patientgrupp, som ofta lider av ett stort antal olika psykiatriska symtom, men individuell behandling är kostsam och resurserna är få. Gruppbehandling med mindfulness kan vara ett alternativ för att hjälpa fler patienter, samtidigt som resurserna används mera effektivt.

”De knappa resurserna bör delvis omfördelas till mindfulness i grupp.”

– Vår nya forskning visar att mindfulness i grupp ger likvärdig effekt som individuell KBT på ett brett spektrum av psykiatriska symtom som är vanliga hos dessa patienter, framhåller Jan Sundquist. Vi har sedan tidigare visat att mindfulness i grupp är likvärdig individuell KBT vid behandling av typiska depressions- och ångestsymtom vilket vi även kunde se i denna studie.

Studien genomfördes på 215 patienter med depression, ångest och stress-relaterade besvär på 16 olika vårdcentraler i Skåne under åtta veckor. Forskarna studerade ett brett spektrum av psykiatriska symtom (mätt med ett flertal olika frågeformulär som t.ex. Symptom Checklist-90, SCL-90) och hur dessa förändrades under behandlingen, antingen med mindfulness i grupp eller individuell KBT. Resultaten visade att medelpoängen för samtliga 15 olika delskalor/index i de olika frågeformulären sjönk markant i båda grupperna. De olika skalorna mätte bl.a. symtom på depression, generell ångest, och stress men även somatisering, tvångstankar, överkänslighet, aggression, fobisk ångest, paranoida tankar och psykotiska idéer. Det fanns ingen skillnad i behandlingseffekt mellan de olika grupperna.

– Eftersom den psykiska ohälsan ökar i mycket rask takt är det absolut nödvändigt att utöka behandlingen av denna patientgrupp i primärvården. Vår uppfattning är att de knappa resurserna bör delvis omfördelas till mindfulness i grupp, så att den begränsade tillgången på individuell psykoterapi kan utnyttjas optimalt, säger Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet.

Text: Bertil Kjellberg

Fakta

Mindfulness

Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam på det som händer just nu, i stunden. Det gör du med en nyfiken och accepterade inställning, det vill säga, utan att du värderar eller dömer det du upplever i nuet. Du förankrar dig i nuet genom att medvetet uppmärksamma din egen andning, din kropp och allting du ser omkring dig just nu. Mindfulness kan minska stress, ångest och nedstämdhet och vara en hjälp för att hantera sömnproblem.

(Från Insamlingsstiftelsen för Forskning om Mindfulness och Medkänsla)

Se även