• Satellitbild över ett område inom den halvtorra Sahelregionen i Afrika. Bild från Hakim Abdi som bygger på fjärranalysdata från Landsat 8 satelliten (US Geological Survey och NASA).
    Satellitbild över ett område inom den halvtorra Sahelregionen i Afrika. Bild från Hakim Abdi som bygger på fjärranalysdata från Landsat 8 satelliten (US Geological Survey och NASA).

Marginalerna krymper i Sahel

Behovet av mat, djurfoder och bränsle i Sahelregionen växer varje år, men tillgången ökar inte i samma takt. Nya siffror från 22 länder pekar på en minskande resurstillgång per capita och en fortsatt risk för svält i områden med låg växtproduktion. Framtida stigande temperaturer utgör en alarmerande situation. Det framgår av en färsk studie från Lunds universitet.

Den aktuella forskningsstudien har undersökt utvecklingen från år 2000 till år 2010 i Sahelbältet söder om Saharaöknen. Befolkningen i regionen har under denna tioårsperiod vuxit från 367 till 471 miljoner människor. Därmed har behovet av mat, djurfoder och bränsle ökat påtagligt. Enligt forskningsstudien ligger ökningen på 2,2 procent per år under tidsperioden.

– Men växternas produktion ökar inte i samma takt utan är istället i princip oförändrad, säger Hakim Abdi, doktorand i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Enligt den aktuella studien är utvecklingen oroväckande, i ljuset av både klimatförändringar och att befolkningsmängden i regionen spås bli närmare en miljard år 2050. Situationen innebär att marginalen mellan tillgång och efterfrågan krymper mer och mer för varje år vad gäller växtproduktionen.

”Förhållandet mellan växtproduktion och förbrukning fungerar som ett mått på hur utsatt ett område är.”

För att analysera utvecklingen har forskarna med hjälp av fjärranalys och satellitbilder beräknat den årliga växtproduktionen i 22 länder i Sahelregionen och samtidigt jämfört siffrorna med socioekonomiska data om befolkningstillväxt och förbrukning av mat, djurfoder och bränsle. Förhållandet mellan dessa två faktorer, det vill säga växtproduktion och förbrukning, fungerar som ett mått på hur utsatt ett område är ur ett socioekologiskt perspektiv.

Resultaten av studien visar att förbrukningen år 2000 utgjorde 19 procent av den totala växtproduktion som fanns tillgänglig i området. Tio år senare hade förbrukningen ökat till 41 procent av den totala växtproduktionen.

En central fråga i sammanhanget är hur länge marginalen kan fortsätta krympa. I studien konstaterar forskarna att området redan är hårt belastat genom känsligheten för torka, vilket en lång rad svältperioder visat under de senaste decennierna. Klimatförändringarna ökar sårbarheten ytterligare i Sahelområdet, menar forskarna. Enligt flera olika prognoser som har gjorts kommer skördarna att minska på grund av ökad lufttemperatur, och detta trots att Sahelregionen förutspås få större regnmängder i framtiden.

Text: Lena Björk Blixt

Se även