Tema: Hållbar framtid

Det går inte längre att bortse från oreglerade och marginaliserade områden

På grund av den snabba urbaniseringen förväntas befolkningen i Indiens slumområden att uppgå till 104 miljoner vid slutet av året, cirka 10% av den förväntade totala befolkningen i landet. Slumområden är olämpliga för mänsklig bosättning eftersom de ofta växer fram i områden som är utsatta för översvämningar och jordskred. Dessutom...

Stora miljövinster finns att hämta hem om toaletter får eget avlopp, visar Hamse Kjaerstadius avhandling.

Försök med ”källsorterat” avlopp visar på stora miljövinster

Ett världsunikt avloppssystem ger hopp om ökad hållbarhet för urbana områden. Hamse Kjerstadius, doktorand i kemiteknik vid LTH, har granskat systemet och funnit att biogasproduktion, växtnäringsåtervinning och värmeåtervinning kan öka. En ny avhandling från Lund har granskat miljöeffekterna av en ett nytt, världsunikt avloppsystem i en framväxande stadsdel i Helsingborg....

Ett rättviseperspektiv på energi

Medan flera av världens länder påbörjat en övergång från användning av fossila bränslen till mer hållbara förnybara energikällor har en grupp forskare på Pufendorfinstitutet börjat undersöka rättviseaspekterna av olika energisystem och omställningar. Gruppen – som samlar forskare från områden som teknik, juridik, hållbarhetsvetenskap, kulturgeografi, miljö- och energisystem, humanekologi och miljöekonomi...

Odlare bör satsa på perenna grödor i stället för att odla ettåriga, som exempelvis ris.

Perenna grödor för ett hållbart jordbruk

– Vi kan inte odla som vi gör idag om vi vill skapa ett verkligt hållbart jordbruk. Vi måste öppna upp för att börja använda andra typer av grödor än de ettåriga och komma bort från den ensidiga användningen av monokulturer, säger Lennart Olsson från Lund University Centre for Sustainability...

Energieffektivisering med människan i fokus

Vi vill ha bra luft och behaglig temperatur i våra boenden, samtidigt som det är ljust och inte för bullrigt. Det ska heller inte förbrukas för mycket energi och resurser. Hur går den ekvationen ihop när byggnader renoveras för att spara energi? Och hur påverkar människorna själva inomhusmiljön genom sitt...

Samarbete nyckel till bättre integration av asylsökande barn

Hur kan möjligheterna till integration för ungdomar utan läs- och skrivkunskaper förbättras? Det är en fråga som blivit aktuell efter den kraftiga ökningen av antalet asylsökande barn i Sverige. Nu behövs nytänkande inom offentliga sektorn för att möta utmaningarna, menar forskare. I ett projekt med deltagare från universitetet och Helsingborgs...