Calle Rosengren, arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper om digitaliseringens genomslagskraft i samhället.

Hur ser du på det digitala samhället?
− Digitaliseringen av arbetslivet har bl. a. genom bärbara datorer och smarta telefoner, kommit att utmana arbetets traditionella gränser och bidragit till nya former för att kombinera arbete med övrigt liv. Idag kan arbetstagaren i högre grad än tidigare vara tillgänglig för sitt privata liv även på sin arbetsplats och omvänt kan arbete idag utföras på tider och platser som tidigare var reserverade för privatlivet.
Hur påverkar digitaliseringen vårt sätt att arbeta?
Det finns många sätt som den digitala tekniken redan påverkar och kommer att påverka arbetslivet. Det rör sig bl. a. om nya sätt att integrera arbete och familj, nya former för övervakning och kontroll av arbetstagare och digitala hjälpmedel som används som verktyg för rationaliseringar och standardiseringar, s.k. ”Digital Taylorism”.

Vad överraskar dig i din forskning?
− En sak som ofta slår mig i min forskning är hur oreflekterat ny digital teknik integreras i organisationer utan tydliga policys. T. ex. riktlinjer för tillgänglighet på mobil och e-post samt vem som har tillgång till och hur digital data får användas. Här finns en tydlig integritetsfråga som behöver lyftas.

Är du intresserad av integriteten i det digitala samhället?

http://www.lu.se/event/integritet-i-det-digitala-samhallet

Se även