• Jennifer Hanson, en av grundarna till Akuru Pharma
    Jennifer Hanson, en av grundarna till Akuru Pharma

Snabbare diagnos av njurcancer

Klarcellig njurcancer är den vanligaste formen av njurcancer och drabbar varje år cirka ettusen personer i Sverige. Om sjukdomen inte upptäcks innan den hunnit sprida sig till andra områden i kroppen så är prognosen dyster. Endast 10 procent av dessa patienter överlever fem år efter diagnos. Men ett oväntat fynd på grundforskningsnivå kan ha resulterat i en ny diagnosticeringsmetod som snart kan gå direkt till kliniska studier och hjälpa patienter.

– En tidig diagnos är avgörande då sjukdomen, om den upptäcks medan cancern ännu är begränsad till själva njuren, kan botas genom att operera bort det drabbade organet, berättar Håkan Axelsson, professor i tumörbiologi vi Lunds universitet och en av grundarna till Akuru Pharma – ett företag som försöker utveckla diagnostiska metoder och behandlingar för njurcancer. Men om cancern hinner sprida sig i resten av kroppen, så är den ytterst svårbehandlad då den svarar dåligt på de flesta behandlingsmetoder.

HITTILLS HAR DET VARIT SVÅRT att ställa en säker diagnos och även att tidigt upptäcka vilken typ av njurcancer patienten lider av, något som är viktigt för vilken behandling man sätter in. Cirka tjugofem procent av de patienter som först diagnosticerats med lokaliserad njurcancer, visar sig dessutom senare ha metastaser.

Jennifer Hansson är också grundare till företaget och även VD. Det var under tiden som hon doktorerade vid Lunds universitet som hon tillsammans med sina kollegor gjorde ett intressant fynd som väckte idén om ett av Akuru Pharmas största fokusområden, nämligen transportproteiner.

TRANSPORTPROTEINER ÅTERFINNS PÅ YTAN av alla kroppens celler. De är livsviktiga för cellens reglering då de som namnet antyder transporterar ämnen in och ut genom cellmembranet. Att dessa proteiner sitter så pass ytligt på cellen gör dem till attraktiva biomarkörer, det vill säga molekyler som kan användas för att hitta olika typer av cancer och andra sjukdomar. Och de skulle även kunna fungera som en port in i cellen för att leverera cytostatika som ett steg i behandling.

– Vi undersökte cellprover från tjugofem olika typer av tumörer och även deras motsvarande normala vävnad för att se hur uttrycket av transportproteiner skiljer sig åt mellan friska och sjuka celler. Vi fann då ett transportprotein som uttrycks specifikt i klarcellig njurcancer men inte andra cancerformer, berättar Jennifer Hansson. Man hittar det inte heller vid andra typer av njurcancer.

Vad som gör detta protein extra intressant är att det i normala fall endast återfinns i hjärnan. Redan idag använder man en svagt radioaktiv substans som binder specifikt till de celler där proteinet uttrycks för att diagnosticera vissa sjukdomar där nervvävnad bryts ned. Med hjälp av en gammakamera kan man sedan se om det område i hjärnan där cellerna finns är förändrat vilket ger möjlighet att särskilja olika sjukdomar.

Eftersom transportproteinet finns på ytan av de cancersjuka cellerna i njuren så kan samma substans även användas för att hitta dem.

– Vi kan alltså använda oss av ett redan existerande diagnostiskt hjälpmedel, säger Håkan Axelsson. Fast vi riktar om kameran och byter patientgrupp. Detta gör att vi på ett nära nog unikt sätt kan gå direkt från en pre-klinisk studie till att testa metoden på patienter.

– Det är otroligt spännande för oss som grundforskare komma så nära något som är kliniskt applicerbart, säger Jennifer Hansson. Och att en upptäckt som denna gör att metoden kan komma att användas till att hjälpa patienter inom en ganska snar framtid – något som vanligtvis tar mycket lång tid.

Den kliniska studien kommer förhoppningsvis starta till våren och löpa genom året 2017.

Text: Catrin Jakobsson

Fakta

Akuru Pharma

www.akurupharma.com

Se även