• I renrumslaboratoriet arbetar forskare med nanostrukturer.
    I renrumslaboratoriet arbetar forskare med nanostrukturer.

Ökad säkerhet med ökad kunskap

Idag ställs stora förhoppningar på att nanoteknologin – genom att skapa förutsättningar för material med nya egenskaper – ska kunna bidra till att klara framtidssatsningar inom hälsa, miljö och ekonomi. Men frågan är om nya material inte också innebär nya risker?

Vid Lunds universitet har under det senaste två åren en grupp forskare med expertis inom flera områden fokuserat på nanosäkerhet. Gruppen konstaterar att all ny teknik både har positiv och negativ påverkan på vår omgivning och att utvecklingen av ny teknik därför måste gå parallellt med ett säkerhetstänk. Att kunna bedöma och bemästra risker är en nödvändig förutsättning om vi fullt ut ska kunna utnyttja möjligheterna.

OM VI INTE UPPMÄRKSAMMAR POTENTIELLA RISKER redan på produktutvecklingsstadiet finns risken att vi tillför partiklar i vår miljö som av många olika orsaker kan vara skadliga både for människor och for ekosystem. Om vi å andra sidan överdriver riskerna kan det bli så att nya material inte accepteras och att vi då går miste om produkter som skulle kunna ge oss både friskare liv och bättre miljö.

Eftersom det i dagsläget saknas ett helhetsgrepp över nanoteknologi och nanosäkerhet har Lunds universitet för avsikt gå vidare och bilda ”Scandinavian Nano Safty Centre”.

– Det som är unikt i detta center är att vi vill utgå från industrins behov så att verksamheten kan utvecklas dynamiskt efter behoven, säger projektkoordinatorn Lennart Gisselsson. Vad har industrin för frågeställningar, vilka material arbetar de med idag, eller skulle vilja arbeta med i framtiden? Med hjälp av svaren vet vi vilka ämnen och processer som behöver karakteriseras och testas, och vilka vi behöver diskutera regelverk för.

Text: Pia Romare

Foto: Nils Bergendal

Fakta

Scandinavian Nano Safty Centre

Hela centret ska bli ett självförsörjande system utanför universitetet. Centret ska fungera som en paraplyorganisation för kliniska konsultföretag och andra småbolag i regionen. Allt överskott från centret ska gå till forskning om nanoteknologi inklusive nanosäkerhet.

Centret ska byggas på tre ben:

Arbetsmiljön. Centret ska kunna erbjuda arbetsmiljömätning som en tjänst i stor skala.

Biofysikaliska mätningar av nanoämnen, exempelvis studier av toxicitet eller aggregeringsformer. Centret ska ge verktyg som visar på ett ämnes speciella karaktär. Man kan visa om ämnet medför alltför höga risker för att användas, eller hur industrin ska hantera ämnen som både har vissa önskade egenskaper och är förknippade med risker.

Avfallshantering av nanomaterial. Redan nu finns ett samarbete med SYSAV. Där finns ett behov av att utveckla nya redskap för att mäta vad det finns för partiklar i rökgaser och lakvatten och hur tar man tar hand om dessa partiklar.

Vetenskaplig ledare för Scandinavian Nano Safety Centre är Tommy Cedervall.

Samarbetsgrupp kring nanosäkerhet

I det fortsatta arbetet med nanosäkerhet ingår den grupp forskare som, med stöd från Pufendorfinstitutet, bildades under 2015/2016, och som leds av Christina Isaxon på Lunds Tekniska Högskola. Syftet med gruppen är att inventera de forskningsspår som finns inom nanosäkerhet, stärka/initiera samarbete mellan dessa spår och bygga nya samarbeten med andra relevanta grupper och individer i samhället. Tillsammans representerar gruppen ett flertal aspekter av nanosäkerhet, såsom utveckling och tillämpningar, epidemiologi, toxikologi, mätningar av emission och exponering, lungdeponering av luftburna nanopartiklar, arbetsmiljö, säkerhetskultur, riskanalysmetoder, lagstiftning och annan reglering samt ledningssystem för säkerhetsarbete.

Materialforskning vid Lunds universitet

Lunds universitet har många miljöer för materialforskning främst kopplade till LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.

Här är ett axplock på forskning som samverkar med näringsliv:

Industriell Produktion

ProMatEn
Hållfasthetslära och 4D Imaging Lab
Bygg och Miljöteknologi  med lab, speciellt
Teknisk Vattenresurslära med Vattenportalen och WIN
Fasta Tillståndets Fysik, NanoLund med Lund Nano Lab, ProNano initiativet och ProPlacement
Polymer & Materialkemi och nCHREM
Industriell design, Product Development och Idea2Product lab
Atomfysik med Lund Laser Centre
Kärnfysik med Lund Ion Beam Analysis Facility

Se även