Jazzpianist utforskar storytelling

Hur berättar man med musik? Vad innebär det när jazzimprovisation sägs fungera som ”storytelling”? Det har jazzpianisten Sven Bjerstedt studerat i sin doktorsavhandling i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö.

Begreppet storytelling är sekelgammalt och väl inarbetat i jazzmusiken, konstaterar Sven Bjerstedt, som bygger sin undersökning på intervjuer med femton kända svenska jazzmusiker alltifrån Bengt Hallberg till Lena Willemark.

Musik som känslouttryck

De uppfattar inte nödvändigtvis begreppet bokstavligt, som att improvisationen måste ha en berättande form. Snarare tolkar de det på ett icke-bokstavligt, icke-narrativt sätt: som att solot är ett uttryck för musikerns egen känsloupplevelse. Många av dem menar att jazzsolisten bör förmedla ett sådant uttryck direkt och sanningsenligt, autentiskt.

– Men även om vissa lyssnare upplever ett jazzsolo som en story, är det ändå inte säkert att solisten själv hade en sådan medveten avsikt. De intervjuade musikerna tänker sig också denna ”storytelling” som en gemensam aktivitet, där inte bara solisten utan också medmusikerna och publiken kan ha stor betydelse, säger Sven Bjerstedt.

Musikerns personliga röst

Musikaliskt berättande skiljer sig på många sätt från berättelser som uttrycks med språkliga medel.

– Musik bär på en större uttrycksfullhet och låter sig inte helt översättas till ord. När man berättar med musik finns inget egenvärde i att sträva efter perfektion, menar de intervjuade musikerna. Det är desto viktigare att musikern träder fram som människa genom sin improvisation. I det sammanhanget har den personliga instrumentala ”rösten” central betydelse, menar Sven Bjerstedt.

Saxofoner och pianon saknar ord. Att tala om ”storytelling” i jazzimprovisation kan därför verka paradoxalt. En viktig poäng med avhandlingen är att den belyser hur ett begreppslån från en annan konstart kan fungera som en nyckel till en hel rad centrala fenomen i musiken, med viktiga konsekvenser ur både konstnärligt och pedagogiskt perspektiv.

Länk till avhandlingen: https://lup.lub.lu.se/search/publication/4387738

Se även