Tema: Blir världen bättre?

Demens och rättspraxis

I Sverige har vi en snabbt växande befolkningsmängd där andelen äldre ökar. Många lever sin sista tid av livet med demens. Den växande andelen äldre kräver nya mediciner, mediciner som i sin tur kräver ny forskning, bland annat forskning på dementa individer. Hur fungerar det rent juridiskt för dessa människor...

Hur kan vi skydda miljön i tider av väpnad konflikt?

Miljön drabbas i samband med krig och andra väpnade konflikter. Skadorna som uppstår kan komma att få negativa följder för människor genom att deras hälsa, tillgång till mat och rent vatten hotas. Vid Lunds universitet undersöker juristen Britta Sjöstedt om vi kan använda dagens miljörätt för att stärka miljöskyddet även...