Kan mobilsamtal hjälpa unga med missbruk?

Många unga som söker hjälp för sitt missbruk lider även av depression, ångest och stress. Och allt för många avbryter sin behandling i förtid. Nu har forskare testat om automatiserad mobilsamtal kan vara en hjälp.

Till mottagningen Maria Malmö söker årligen 300-400 unga, tonåringar och unga vuxna upp till 25 år, som har problem med droger eller alkohol. Det har visat sig att beroendeproblemen ofta sammanfaller med psykisk ohälsa, samt att många av dem som söker hjälp avbryter behandlingen redan efter första besöket.

Forskare vid Lunds universitet har undersökt om stöd via mobilen med hjälp av IVR-teknik, det vill säga automatiserad mobilsamtal med personlig feedback, skulle kunna användas som ett komplement till sedvanlig beroendebehandling på mottagningen.

– Vi antog att dagens unga är så vana vid mobiltelefoner att det är en naturlig del av deras tillvaro, säger överläkare och forskarstuderande Martin Olsson som arbetat med studien sedan 2012.

I studien ville forskarna se om personlig feedback på hur de unga med missbruk mådde, och på hur mycket droger eller alkohol de använde, skulle påverka hur länge de stannade kvar i behandlingen. Man ville också se om den personliga feedbacken hade effekt på deras psykiatriska symptom och på omfattningen av deras missbruk.

I studien fick deltagarna ett automatiskt mobilsamtal två gånger i veckan under 12 veckor där de fick svara på frågor om depression, ångest, stress och aktuellt intag av alkohol och droger. Till hälften av deltagarna ställdes enbart frågor, medan den andra hälften lottats till att få en personlig feedback uppläst. I återkopplingen beskrevs huruvida patientens rapportering var förbättrad, försämrad eller likadan, jämfört med föregående tillfälle.

Studien kunde visa att den grupp som fick en aktiv personlig feedback förbättrades i högre grad när det gällde ångestsymtom och stress, jämfört med den grupp som enbart svarade på frågorna. Någon effekt kunde dock inte ses på depressionssymptom, och den personliga återkopplingen via mobil kunde inte heller öka effekten på alkohol- eller drogfrihet. Det var inte heller fler i gruppen som fått återkoppling som blev kvar i behandling.

– Vi drar slutsatsen att IVR-teknik via mobiltelefon kan bli ett ytterligare komplement utöver sedvanlig samtalsbehandling vid missbruk/beroende hos unga, säger Anders Håkansson vid enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet. Mobiltekniken har fördelen att den kommer tidsmässigt närmare patienternas upplevelse än vad man kanske kan uppnå vid ett återbesök på mottagningen – frågorna handlar om mående under de allra senaste dygnen.

Tekniken framstår alltså som lovande för att följa och behandla symptom på stress och ångest hos unga beroendepatienter avslutar Anders Håkansson.

Text: Anders Håkansson och Pia Romare

Studien har publicerats 2016 i International Journal of Behavioral Medicine, och den kommer att ingå i avhandlingen för överläkare och doktorand Martin Olsson, som disputerar i maj 2017 på en avhandling om beroende och psykisk ohälsa.

 

Fakta

Forskningsstudie 3M – Maria Malmö Mobile study

Behandlingsstudien genomfördes på Maria Malmö, en verksamhet som drivs av Beroendecentrum, barn- och ungdomspsykiatrin och av socialtjänsten Malmö stad.

IVR-teknik

Interactive Voice Response, kan liknas vid en mobilbaserad enkät där en central dator ringer upp och ställer ett antal frågor. Patienten lyssnar till de färdiginspelade meddelandena och svarar genom att trycka på mobiltelefonens knappar.

Se även