Fyra ljusprojekt vid Lunds universitet

Kan D-vitaminbehandling hjälpa självmordsbenägna patienter?

shutterstock_189452399.liten

En studie med 59 självmordsbenägna patienter visar att cirka 60 procent av patienterna hade D-vitaminbrist och att detta dessutom var kopplat till en ökad inflammation i kroppen. D-vitaminbrist och låga D-vitaminnivåer har tidigare kopplats ihop med psykisk sjukdom såsom depression och psykossjukdom. Forskargruppen, med deltagare från Lunds universitet och Van Andel Research Institute och Michigan State University i USA, har i tidigare studier visat att ökad inflammation i kroppen kan vara en bidragande faktor till depression och självmordsbenägenhet. Nu, 2014, har de funnit en koppling mellan de låga D-vitaminnivåerna och förhöjd inflammation i blodet. Forskningen kring D-vitamin och psykisk ohälsa är ännu i sin linda och fler studier behöver göras innan några tydliga slutsatser kan dras, enligt Cécile Grudet, doktorand vid Lunds universitet inom området D-vitamin och suicidalitet.

Individuell ljusmängd hjälper dig bli pigg

Med hjälp av data på hur mycket ljus du utsätts för under dagen, ska en dator kunna beräkna exakt vilka extra ljusdoser du behöver för att bli pigg på morgonen. Målet med det nystartade Ljuskorrigeringsprojektet är att ta fram ett system för att främst blockera sömnhormonet på morgonen. Tanken är att samla in ljusstrålningsdata (total ljusstrålningsdos under dagen) från en sensor som du bär likt en klocka på armen. Alla dina data skickas till en central dator där de analyseras. Sedan får du den dos kompletterande ljus du behöver hemma på kvällen och morgonen, både vad gäller intensitet, färg och temperatur. I projektet samarbetar miljöpsykologen Thorbjörn Laikes grupp med The Lighting Research Center i Troy, USA.

Kan äldreboende må bättre med rätt belysning?

I Äldreboendeprojektet studerar Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi, och hans grupp hur nya energieffektiva belysningssystem inverkar på äldres välbefinnande. Äldre människor har ofta svårare att komma ut och forskning visar att vissa depressioner bland äldre kan relateras till brist på ljus. Ljus är därför en betydelsefull faktor i äldres boendemiljö. Gruppen studerar hur de äldre känner sig och hur de sover. Projektet genomförs tillsammans med forskare som tittar på vad de äldre äter och olika hälsoparametrar. Målet är att förbättra belysningsförhållanden i en äldreboendemiljö och samtidigt minska energianvändningen.

shutterstock_318130796

Komplexa ljuslösningar kan motverka energibesparing

Avancerade belysningslösningar vid renovering av byggnader är ett internationellt projekt, finansierat av IEA (International Energy Agency), där Lunds universitet ingår. Vid renovering av byggnader är numer målet att både spara energi och skapa en bra inomhusmiljö genom att optimera användandet av belysning och dagsljus. I projektet har Marie Claude Dubois och hennes kollegor inom området energi och byggnadsdesign studerat hur väl målet uppnåtts i samband med olika större byggnadsrenoveringar. I samband med detta fann de exempel på att energibesparingarna inte blev så stora som man kunde förvänta sig – istället hade nya problem skapats i och med att man använde komplexa lösningar som inte koordinerats fullt ut.

 

Se även